HTML Reference
              
Mountain View Mountain View

"קטיף ישראלי" הנו מיזם לשילוב סטודנטים בעבודה חקלאית המשותף למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, המשלב בין הצורך של הסטודנטים בעבודה בקיץ, לבין הצורך של החקלאי בידיים עובדות בעונה הבוערת של הקטיף.
הפרויקט מעניק לסטודנט הזדמנות להשתתף בתכנית המשלבת עבודה לצד לימודי ציונות, חקלאות וחברה. הסטודנטים המשתתפים יהיו זכאים למלגה בהתאם לתנאים המפורטים ובנוסף לשכר.

על הסטודנט/ית להיות זמין/ה בצורה מלאה לעבודה בין אמצע/סוף אוגוסט ועד אמצע אוקטובר.
התכנית מיועדת לסטודנטים פעילים הרשומים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט, או לסטודנטים אשר רשומים לשנת הלימודים תשע"ו במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט בלבד. הסטודנט/ית מתחייב/ת להיות זמין/ה לעבודה במשך זמן שלא יפחת מ - 250 שעות במשקים המשתתפים בתכנית. הגעה ל-250 שעות עבודה חקלאית במסגרת התכנית הם התנאי לקבלת מלגה ע"ס 3,000 ש"ח, בנוסף למשכורת החודשית.

על כל משתתף בתכנית לשלם דמי השתתפות ע"ס 850 ש"ח. ההשתתפות בתכנית מותנית בתשלום זה והיא מהווה גם דמי רצינות כדי להבטיח את מקומך בתכנית. סכום דמי ההשתתפות כולל את כל הארגונים והעבודה הקשה שנעשית לפני, תוך כדי ואחרי תכנית הקטיף. הסכום איננו כולל כיסוי של הוצאות הלינה והאוכל במהלך התכנית, הוצאות אלו הן באחריות המשתתפים.

הקול הקורא מיועד לשני תפקידים - רכז/ת אזור ורכז/ת ממונה:
1. רכז/ת איזורי/ת (רכז/ת קבוצה):
הרכז/ת אחראי/ת על כלל ההיבטים של פעילות קבוצת סטודנטים (בין 10-50 משתתפים) במקום עבודה מסוים, החל ממיון הסטודנטים לקבוצה, הכנת תכני לימוד והעברתם לקבוצה במהלך תקופת הקטיף ופיקוח על העבודה החקלאית.
דרישות התפקיד:
* ימי הכנה והיערכות בחודשים יוני - ויולי.
* התכנית תתקיים במהלך חופשת הקיץ, על הסטודנט להיות זמין לעבודה מלאה בהתאם לצורך הספציפי של אותה קבוצה (תיתכן גם התחלה מאוחרת ל-1 לאוגוסט) עד לשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ז.
* על מנת לקבל את המלגה ממשרד החקלאות, על הסטודנט/ית להתחייב ל-400 שעות עבודה, הכוללים את עבודת המיון וההכנה לקטיף, וכן את 250 שעות העבודה החקלאית.
* התכנית מיועדת לסטודנטים פעילים הרשומים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט, או לסטודנטים אשר רשומים לשנת הלימודים תשע"ז במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט בלבד.
* במקרה ובו לא השלים הסטודנט את מכסת השעות הנדרשת בשל גורם שמקורו בחקלאי שבמשקו התבצעה העבודה, אזי במקרה כאמור, תהיה למנהלי התכנית ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר הזכות לאשר את מתן המלגה גם ללא ההגעה לאותה מכסה נדרשת.
* מגורים יסופקו על ידי החקלאי או היישוב, אצלו יעבוד הסטודנט ויהיו בתנאים נאותים.
* הקבלה לתכנית מותנית בהגשת טופס הרשמה מקוון, אישור לימודים תקף במוסד אקדמי וריאיון אישי.
* התכנית כוללת עבודה פיזית מרובת שעות.
דרישות נוספות:
* ניסיון בעבודה פיזית (ניתן לכלול גם ניסיון בעבודה פיזית מהשירות צבאי) - חובה
* יכולות אירגון, הובלה וניהול - חובה
* ניסיון בהדרכה/העברת תכנים - יתרון
* ניסיון בהנעת ועבודה עם מתנדבים - יתרון
* הכרות עם ארון הספרים הציוני - יתרון
* עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה חקלאית ובוגרי קטיף ישראלי.
תשלום:
• הרכז/ת יזכה לשכר לכל הפחות בהתאם להוראות החוק אשר יסוכם מראש ולתנאים סוציאליים מלאים ממעסיקו, החקלאי בלבד.
• במידה והרכז/ת יגיע למכסת שעות המלגה הנדרשת - יהיה זכאי/ת למלגה שנתית חד פעמית על סך 8000 ₪ (בנוסף למשכורת עבור עבודתו).
2. רכז/ת ממונה (רכז מרחב צפון/דרום):

הרכז/ת אחראי/ת על ריכוז וליווי מספר קבוצות באזור הצפון (גליל, גולן, העמקים) או הדרום (הערבה התיכונה, חבל אילות). החל ממיון הסטודנטים, תמיכה ברכזי הקבוצות (רגשית/לוגיסטית), ניהול לוגיסטי, העברת תכני לימוד בקבוצות והתנהלות מול החקלאים.
דרישות התפקיד:
* ימי הכנה והערכות בחודשים מאי - יולי.
* התכנית תתקיים על הסטודנט להיות זמין לעבודה בצורה מלאה עד לשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ו.
* על מנת לקבל את המלגה ממשרד החקלאות, על הסטודנט/ית להתחייב ל-600 שעות עבודה, הכוללים את עבודת המיון וההכנה לקטיף, ליווי הקבוצות ורכזי הקבוצות, העברת תכני הלימוד וההתנהלות מול החקלאים.
* התכנית מיועדת לסטודנטים פעילים הרשומים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט, או לסטודנטים אשר רשומים לשנת הלימודים תשע"ו במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט בלבד.
* במקרה ובו לא השלים הסטודנט את מכסת השעות הנדרשת בשל גורם שמקורו בחקלאי שבמשקו התבצעה העבודה, אזי במקרה כאמור, תהיה למנהלי התכנית ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר הזכות לאשר את מתן המלגה גם ללא ההגעה לאותה מכסה נדרשת.
* הקבלה לתכנית מותנית בהגשת טופס הרשמה מקוון, אישור לימודים תקף במוסד אקדמי וריאיון אישי.
דרישות נוספות:
- יכולות ארגוניות ויכולות ניהול - חובה
- ניסיון בהדרכה/העברת תכנים (בעיקר תכנים הקשורים לציונות/יהדות וכו') - חובה
- מגורים בגליל או גולן/ערבה - רק לתקופת הקטיף (אמצע יולי-אמצע אוקטובר) - חובה
- היכרות עם ארון הספרים הציוני - יתרון
- ניסיון בהנעת ועבודה עם מתנדבים - יתרון
- ניסיון בעבודה פיזית/חקלאית - יתרון
תשלום:
• במידה ויגיע הרכז/ת למכסת שעות המלגה הנדרשת, יהיה זכאי/ת למלגה שנתית חד פעמית על סך 12,000 ₪.

Katif logo
-->

לפרטים והרשמה